{"ID":"1","sezona":"2021","trida":"4","kolo":"3","datum":"2021-10-24","domaci":"HORN\u00cd N\u011aM\u010c\u00cd \"B\"","hoste":"KST HLUK \"B\"","domacibody":"18","hostebody":"0","zapis":""}